top of page

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПЕДАГОГІКА"

Навчальна дисципліна «Педагогіка» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є освітній процес сучасного закладу загальної середньої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-педагогічні засади організації освітнього процесу сучасного закладу загальної середньої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія, соціологія, філософія, психологія, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 • загальні засади педагогіки;

 • науково-педагогічні засади організації процесу навчання;

 • форми, методи, засоби навчання в сучасному закладі освіти та оцінювання його успішності;

 • процес виховання: сутність, мета та завдання;

 • організація виховного процесу;

 • основи управління закладом освіти.

Мета викладання навчальної дисципліни «Педагогіка»: розкриття основних положень педагогічної науки (теорії навчання й виховання учнів, управління освітнім процесом сучасного закладу загальної середньої освіти) з урахуванням сучасних наукових досягнень та досвіду розбудови української національної школи; створення умов для осмисленого оволодіння студентами фаховими вміннями та навичками; формування гуманістично спрямованої професійної позиції особистості вчителя, інтересу до педагогічної діяльності.

                                                                   

Перелік компетентностей випускника та програмні результати навчання

Освітньо-професійна проограма "Початкова освіта"

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти

за спецільність 013 Початкова освіта

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Квафілікація: "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти")

 

Загальні компетентності випускника:

 • ЗК-3: Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

 • ЗК-4: Здатність до міжособистісної взаємодії, до роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;

 • ЗК-5: Здатність до виявлення, постановки та вирішення проблеми, до генерування нових ідей, ініціативності та підприємливості;

 • ЗК-6: Здатність до орієнтування в інформаційному просторі, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

 • ЗК-7: Здатність діяти соціально відповідально і свідомо;

 • ЗК-8: Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 • ЗК-10: Здатність до самоаналізу, критики, самокритики, самовдосконалення;

 • ЗК-11: Здатність до самостійної пізнавальної діяльності.

 

Фахові компетентності випускника:

 • ФК-2: Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності;

 • ФК-3: Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної;

 • ФК-4: Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність;

 • ФК-5: Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти, формування у них морально-етичної, естетичної, екологічної, статево-гендерної,  трудової, економічної, інтелектуальної, фізичної, громадянської, правової, інформаційної культури, формування їх наукового світогляду на основі науково-педагогічної спадщини світової класичної педагогіки та української етнопедагогіки;

 • ФК-6: Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення, наскрізних умінь та навичок, м’яких навичок, формування у них ціннісних орієнтацій та ключових компетентностей;

 • ФК-7: Здатність до моделювання змісту відповідно до очікуваних результатів навчання, добору оптимальних форм, методів,  технологій та засобів формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної;

 • ФК-8: Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу, готовність до контрольно-оцінної діяльності;

 • ФК-11: Здатність до педагогічної творчості, адаптування до нових ситуацій в освітньому середовищі,  гнучкість у професійній діяльності, професійна креативність;

 • ФК-12: Ініціативність особистості та бажання досягти успіху в педагогічній діяльності, здатність до усвідомлення власної індивідуальності та оволодіння механізмами лідерства і самореалізації, самопізнання і саморозвитку професійного лідерства;  

 • ФК-13: Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення й самовиховання в умовах сучасного глобалізованого соціокультурного середовища;

 • ФК-14: Здатність до самоаналізу у професійній діяльності з погляду її педагогічної доцільності та ефективності;

 • ФК-15: Здатність до впровадження сучасних технічних засобів навчання, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітній процес нової української  школи;

 • ФК-16: Здатність до моделювання та організації освітнього процесу в новій українській школі в умовах дистанційного та змішаного навчання на основі online-платформ та сервісів;

 • ФК-18: Здатність до організації позакласної та позашкільної освітньої діяльності.

 

Програмні результати навчання:

 • ПРН2: Володіти базовими знаннями із основ психолого-педагогічних дисциплін;

 • ПРН4: Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;

 • ПРН5: Розуміти сутність та специфіку організації освітнього процесу в новій українській школі;

 • ПРН6: Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя;

 • ПРН7: Володіти моральною, інформаційною, трудовою та психоемоційною культурою педагога;

 • ПРН9: Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;

 • ПРН10: Проявляти педагогічну творчість;

 • ПРН11: Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти;

 • ПРН14: Проектувати освітній процес, конструювати навчальний матеріал, вміти здійснювати інтегроване навчання, моделювати педагогічні ситуації;

 • ПРН15: Складати індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та знаходити оптимальні шляхи її реалізації;

 • ПРН16: Застосовувати сучасні технічні засоби навчання й інформаційно-цифрові технології навчання в освітньому процесі нової української  школи;

 • ПРН17: Організовувати та провадити освітній процес в новій українській школі згідно соціально-культурних запитів та пріоритетів суспільства;

 • ПРН18: Володіти вміннями організовувати освітній процес в початковій школі в умовах дистанційного та змішаного навчання;

 • ПРН19: Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПЕДАГОГІКА"

Тематика лекційних занять

3.jpg
Слайд2.JPG

Тематика семінарських занять

4.jpg
kisspng-portable-document-format-computer-icons-icon-pdf-hd-5ab050f99dc068.017943941521504

Інформація про науково-дослідну діяльність студентів
(2021-2022 н.р.)

Тематика лабораторних та практичних занять

5.jpg
6..jpg

Матеріали для підготовки до складання екзаменів

1 (1).jpg
_title.jpg
pedagogika-u-zapytannyah-i.jpg
Screenshot_3.jpg
титулка посібник.jpg
boocover.jpg
7c9a5.jpg
2a4e47d02801fa0b6b78b449d7b62088.jpg
Screenshot_2.png
Основи_педагогічного_спілкування__обкл__1__1_-removebg-preview.png
Screenshot_2.jpg

Рекомендовані навчальні підручники та посібники 

Без названия.jpg
pedagogika-cover-textbookcomua.jpg
Без названия (1).jpg
Без названия (2).jpg
1.jpg
metodologiya-pedagogichnogo.jpg
Screenshot_1.jpg
Screenshot_4.jpg
3cdc6aa14e0f6139c0ba5ff9f4d5f222.jpg
Screenshot_2.jpg
bottom of page